ב


בוצה

חומר שהוא תוצר לוואי של תהליך טיפול בשפכים במפעל טיפול בשפכים, למעט חומר כאמור המתקבל בתהליך המקדמי של טיפול בשפכים שמבוצעים בו סינון גס והפרדת חול ושמנים, ואשר אינו מכיל חומר מסוכן (מתוך חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984).

 
בקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון עסק יש להגיש על טופס מיוחד שניתן לקבלו במשרדי המחלקה לרישוי עסקים של הרשות המקומית, ועם הגשתה יש לשלם אגרת בקשה לרישיון.

הבקשה לרישיון עסק תכלול את הפרטים הבאים: פרטי העסק (גוש/חלקה/תת חלקה ומספר זיהוי הנכס בחשבון הארנונה); תיאור סוג העסק; פרטי בעל העסק (יחיד/תאגיד); פרטי מנהלי העסק ומורשי החתימה מטעם העסק; כתובת למשלוח דואר.

לחצו להמשך