א


אישור לטאבו – תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות

סעיף 324 לפקודת העיריות קובע כדלקמן:

"(א) לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר -סולקו במלואם או שאין חובות כאלה". הסדר דומה קבוע בסעיף 10 לתוספת

השלישית לחוק התכנון והבניה, ביחס לחובות כלפי הועדה המקומית לתכנון ובניה, בהיטל השבחה.

לחצו להמשך
 
ארנונה כללית

ארנונה הנה מס המוטל על נישום המחזיק בנכס בתחומה של רשות מקומית מכוח שלוש הוראות דין הקובעות את עקרונות היסוד של דיני הארנונה: פקודת העיריות [נוסח חדש], חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 ותקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007. מכוח הוראות אלו, מתקינה מועצת הרשות המקומית בכל שנת כספים, את צו הארנונה השנתי.

לחצו להמשך
 
אתר הטמנה / אתרי סילוק

בפועל, תכליתם העיקרית של אתרי הסילוק, כהגדרתם בתמ"א 16, הנה לשמש עתודת קרקע להטמנת פסולת (למעט פסולת מסוכנת לסוגיה) בשיטת קבורה בשכבות: הפסולת מפוזרת ומהודקת בשכבה ועליה מהדקים מצע עפר וחוזר חלילה.

לחצו להמשך
 
אגרת חניה

סעיף 250 לפקודה מסמיך את העירייה להתקין חוקי עזר לביצוע התפקידים אותן היא נדרשת או מוסמכת למלא עפ"י כל דין, וסעיף 251 לפקודה מסמיך את מועצת העירייה לקבוע בחוקי העזר העירוניים הוראות בדבר תשלום אגרות, היטלים או דמי השתתפות לצורך קיום השירותים המוסדרים בחוקי העזר.

לחצו להמשך
 
אומדן

בהתאם לתקנה 11 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, לפני המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, על הרשות עורכת המכרז להפקיד בתיבת המכרזים אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה.

האומדן צריך להיערך באותה מתכונת שבה נדרשו המשתתפים להגיש הצעתם למכרז ולכלול את פירוט המחירים כפי שנדרשים מהמשתתפים במכרז (להבדיל מציון סכום גלובאלי) על מנת שניתן יהיה לבחון את סבירות המחירים המוצעים במכרז, באופן כללי וביחס לכל רכיב ורכיב במסגרת העבודות נשוא המכרז.

לחצו להמשך
 
אגרת פינוי פסולת

אגרת פינוי פסולת הינה אגרה ייעודית, הנגבית עפ"י רוב מעסקים ומנכסים שאינם משמשים למגורים. במרוצת השנים עמדה אגרה זו במרכזם של הליכים משפטיים רבים כנגד רשויות מקומיות, על רקע החיוב של גופים הפטורים מארנונה, באגרת פינוי פסולת; ועל רקע הגברת נטל תשלומי החובה המוטלים על עסקים, בגינה.

בע"א 9368/96 מליסרון בע"מ נ' עיריית קרית ביאליק, פ"ד נה (1) 156, קבע בית המשפט העליון כי שירותי פינוי פסולת נכללים בשירותים המוניציפאליים הבסיסיים שהעירייה מספקת ועל כן, המקור למימונם הינו מתשלומי הארנונה.

לחצו להמשך
 
אגרת שילוט

סעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש] מסמיך את העירייה להתקין חוקי עזר לביצוע התפקידים אותם היא נדרשת או מוסמכת למלא עפ"י דין; ובכדי לסייע לעירייה בביצועם, לרבות בדרך של חיוב בעל נכס או מחזיקו לבצע בנכס עבודה הנחוצה להשגת מטרה כאמור.

סעיף 251 לפקודה מסמיך את מועצת העירייה לקבוע בחוקי העזר העירוניים הוראות בדבר תשלום אגרות, היטלים או דמי השתתפות לצורך קיום השירותים המוסדרים בחוקי העזר. עוד מסמיך הסעיף את מועצת העירייה לקבוע במסגרת חוקי העזר הוראות בדבר מתן רישיון או היתר בקשר לשירותים הניתנים על ידה, לרבות תשלום אגרות בעד הרישיון או ההיתר.

לחצו להמשך
 
אגרת גרירת רכב

סעיף 250 לפקודת העיריות [נוסח חדש] מסמיך את העירייה להתקין חוקי עזר לביצוע התפקידים אותם היא נדרשת או מוסמכת למלא עפ"י כל דין, ובכדי לסייע לעירייה בביצועם לרבות בדרך של חיוב בעל נכס או מחזיקו לבצע בנכס עבודה הנחוצה להשגת מטרה כאמור.

סעיף 251 לפקודת העיריות [נוסח חדש] מסמיך את מועצת העירייה לקבוע בחוקי העזר העירוניים הוראות בדבר תשלום אגרות, היטלים או דמי השתתפות לצורך קיום השירותים המוסדרים בחוקי העזר, וכן הוראות בדבר מתן רישיון או היתר בקשר לשירותים הניתנים על ידה, לרבות תשלום אגרות בעד הרישיון או ההיתר.

לחצו להמשך