ר


רשות מקומית

רשות המקומית הינה תאגיד שהוקם עפ"י חוק, לצורך ניהול ענייניו של הישוב או ניהול ענייניהם של מספר ישובים במשותף. בין העניינים עליהם מופקדות רשויות מקומיות, ניתן למנות נושאים כמו: חינוך, רווחה, תרבות, כבאות, טיפול בדיור, תברואה, נושאי תכנון ובניה, רישוי עסקים וכיו"ב.

לחצו להמשך
 
רישיון רוכלות

"רוכלות" מוגדרת בסעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים כ: "עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.", ומוסדרת בפריט 6.9 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995.

לחצו להמשך
 
רישיון עסק זמני

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים קובע, כי לא יופעל עסק הטעון רישוי אלא אם יש בידי מפעיל העסק רישיון או היתר זמני.

רישיון עסק זמני ניתן לסוגי עסקים שהם זמניים או עונתיים מטבעם, והוא פוקע בתום התקופה שנקבעה בו או לפני תום תקופת תוקפו, במידה ולא מולאו התנאים שנקבעו ברישיון/בהיתר הזמני.

לחצו להמשך
 
רישוי עסקים

תחום רישוי העסקים מוסדר בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"); התקנות והצווים הנלווים אליו.

לדיני רישוי עסקים שש מטרות עיקריות: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

לחצו להמשך
 
ראש העירייה )ראש המועצה(

סעיף 126 לפקודת העיריות קובע כי: "עירייה תפעל באמצעות ראש העיריה"; והוא אחראי לכך שהעירייה תבצע את התפקידים שהוטלו עליה עפ"י דין; וכן על ביצוע החלטות המועצה.

ראש העירייה נבחר כל 5 שנים, בבחירה ישירות, אישיות, כלליות שוות וחשאיות.

ראש העירייה משמש מתוקף תפקידו כמורשה חתימה מטעמה, ובהתאמה חתימתו בתוספת חתימת גזבר העירייה (במקרה של התחייבות כספית) או חתימת מזכיר (במקרה שהתחייבות אינה כספית); בצירוף חותמת העירייה – הינה תנאי לחיוב העירייה.