ח


חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

הינה הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי, ארגון מעבידים המייצג את כל הרשויות המקומיות המסונפות אליו לבין הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים. חוקת העבודה חלה על כל הרשויות המקומיות הנמנות על מרכז השלטון המקומי וגם על אלו אשר תימנינה עליו בעתיד ועל כל העובדים ברשויות המקומיות על כל סוגי המקצועות והעבודות, בין שהינם חברי הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים ובין שאינם חברים בה.

לחצו להמשך
 
חוק תאגידי מים וביוב

החוק נחקק בשנת 2001, לאחר תהליך חקיקה ממושך שארך מספר שנים, מתוך רצון לשפר ולייעל את רמת ההשקעה במשק המים ובמשק הביוב ואת רמת תחזוקתן של תשתיות אלה, אשר עד לחקיקת החוק היו נתונות לאחריותן של הרשויות המקומיות. עפ"י הצעת החוק, בכדי להביא לשיפור תשתיות המים והביוב, עלה הצורך להפקיע מידי הרשויות המקומיות את סמכויותיהן בנוגע לתשתיות אלו והתשלומים הנגבים בגינן, זאת על יסוד הטענה כי הרשויות המקומיות כשלו בניהול משק המים והביוב בתחומן, והשתמשו בכספים ייעודיים לתשתיות אלה לשם מטרות אחרות.

ואכן, החוק הפקיע מידי הרשויות המקומיות את הסמכויות והאחריות למשקי המים והביוב, לרבות הסמכות לגבות תשלומים בקשר להקמתן, תפעולן והשימוש בתשתיות אלו, והעבירן לידי תאגידי המים והביוב.

בין היתר, החוק מסדיר את הנושאים שלהלן: הליך הקמת תאגידי המים והביוב; נטילת הסמכויות בנוגע למשק המים והביוב מידי הרשויות המקומיות ומסירתן לתאגידים; חובותיהם וסמכויותיהם של התאגידים; ניהול התאגידים; היחסים בין הרשויות המקומיות לבין תאגידי המים והביוב; ואת הרגולציה מטעם המדינה על משק המים והביוב.

בעקבות דשדוש ממושך בהליך הקמתם של תאגידי מים וביוב ע"י הרשויות המקומיות על בסיס וולונטארי, החליט המחוקק לקבוע חובה קטגורית להקמת תאגידים כאמור וקבע מועד סופי שלאחריו לא יורשו רשויות מקומיות להוסיף ולהפעיל את משקי המים והביוב בתחומן. הוראה זו תרמה להאצת רפורמת תאגידי המים והביוב, אך גם לאחריה נותרו רשויות מקומיות לא מעטות שסירבו לשתף פעולה עם הרפורמה הזו.

 
חוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(, תשמ"א-1891

 חוק זה הינו חריג בנוף החקיקה הישראלית הנוגעת לדרכי מימוש ההגנה על החזקה במקרקעין, נוכח הקניית סמכות לרשות המוסמכת על פיו, להורות בצו על סילוק פולש ביחס למקרקעי ציבור, ללא קיומו של הליך משפטי.

לחצו להמשך
 
חוקי / חקיקת ההקפאה

צו הארנונה של רשות מקומית כפוף להוראות המחוקק הראשי ולהוראות מחוקק המשנה, אשר מגבילות באופן מפורש וספציפי את שיקול דעתן של רשויות מקומיות באשר להטלת הארנונה.

בשנת 1985 נחקק החוק לייצוב המשק, התשמ"ה-1985, אשר הגביל את כוחן של המועצות הנבחרות של הרשויות המקומיות בקביעת תעריפי הארנונה במסגרת צווי הארנונה שנחקקו באותה שנת מס ע"י הרשויות המקומיות. מאז נחקק בכל שנה חוק המשמר את אותו עיקרון.

לחצו להמשך
 
חוק האריזות

מטרת החוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011, היא "לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות" (סעיף 1 לחוק).

לחצו להמשך
 
חברה עירונית מיוחדת

תיקון מס' 88 לפק' העיריות [נוסח חדש] הוסיף על קיומן של החברות העירוניות גוף נוסף, "חברה עירונית מיוחדת". בדומה לחברה עירונית, אף החברה העירונית המיוחדת פועלת במסגרת הסמכויות המוקנות לעירייה, אולם להבדיל, מטרותיה של החברה העירונית המיוחדת נקבעות ע"י שרי הפנים והאוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים. בנוסף, בשונה מחברה עירונית, פק' העיריות [נוסח חדש] אינה קובעת שחובת האמון לעירייה של נציגיה בחברה עירונית מיוחדת גוברת על חובת אמונם לחברה עצמה.

 
חברה עירונית

 במסגרת הסמכויות שהוקנו לעירייה בפקודת העיריות מצויה אף הסמכות לייסד חברה לכל מטרה שהיא הנכללת בסמכויות ובתפקידים שהוקנו והוטלו על עירייה עפ"י הפקודה (סעיף 249 (30) לפקודה).

החברה העירונית הנה ישות משפטית עצמאית מהעירייה, אולם משמשת כזרועה הארוכה של העירייה מאחר וסמכויותיה מוגבלות למסגרת הסמכויות שנמסרו לה ע"י העירייה. בחברה עירונית שהוקמה לפי פקודת העיריות ממנה העירייה דירקטורים מטעמה, אשר יכולים להיות חברי מועצת העיר או עובדי עירייה. נציגי העירייה בחברה העירונית חבים חובת אמון לעירייה, וחובה זו עדיפה תמיד על חובתם לחברה.

לחצו להמשך
 
חבות המדינה בהיטלי פיתוח

סעיף 42 לפקודת הפרשנות קובע כי "אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש".

חסינות המדינה מחובות שבדין לידתן בתפישה שביסוד הכלל האנגלי הגדול "The king can do no wrong". יישום הכלל המשפטי בקשר עם היטלי פיתוח מלמדנו כי שני דברי חקיקה בלבד מכילים הוראה מפורשת בדבר חבות המדינה בהיטלי פיתוח (סעיף 49 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 והחוק לתיקון דיני רשויות מקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), התשכ"ב-1962.

לחצו להמשך