י


יועץ משפטי לעירייה / רשות מקומית

 תפקיד היועץ המשפטי הינו לספק שירותים משפטיים דרך קבע לרשות, וללוות את הרשות בכל פעילותה.

מעמד היועץ המשפטי מעוגן בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ה-1975, בו נקבעו בין היתר החובה לזמן את היועץ המשפטי לישיבות המועצה, והדרישה כי רשות לא תתקשר בחוזה בכתב אלא לאחר קבלת חוות דעת משפטית (בכתב).

היועץ המשפטי לא יפוטר, אלא בהמלצת ראש העירייה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, ולאחר שניתנה לו זכות לשאת דברים בעניין הפיטורים לפני המועצה.

 
יישוב חילוקי דעות עפ"י חוקת העבודה

סעיפים 82-84 לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות מסדירים מנגנון מוסכם ליישוב חילוקי דעות אשר התעוררו "בכל העניינים הנוגעים לעובדים בקשר עם העבודה ותנאיה או מילוי חוקת העבודה". ההליך מקנה לנציגי העובדים ונציגי המעבידים את הכוח והסמכות ליישב את חילוקי הדעות שביניהם בדרך שבו בחרו הצדדים להסכם הקיבוצי ליישב את המחלוקות ביניהם.

לחצו להמשך