צ


צו ניקוי

צו אשר מוצא למשליך פסולת המורה על סילוק הפסולת באופן ובמועד שנקע בצו. חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 1984 מסמיך את שר הגנת הסביבה להוציא צו כזה למשליך הפסולת או לרשות מקומית שבתחומה הושלכה הפסולת כאמור.

לחצו להמשך
 
צו הפסקה מנהלי

צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים הנו צו בכתב להפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק, הניתן ע"י הממונה על המחוז, הממונה על איכות הסביבה, רופא מחוזי או ראש הרשות המקומית, מקום שיש למי מהם יסוד סביר שנעברה בעסק עבירה של עיסוק ללא רישיון או היתר זמני או אי קיום דיני רישוי עסקים.

לחצו להמשך
 
צו גינון

צו המוצא ע"י רשות מקומית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז-1987. במסגרת הצו רשאית הרשות המקומית להורות על ביצוע פעולות גינון במגרש ריק המצוי בתחומה, למעט במגרש המיועד למטרה חקלאית. הוצאות הגינון ואחזקתו יחולו על הרשות.

 
צו הארנונה

החיוב בארנונה כללית נעשה מכוח צו הארנונה של אותה רשות מקומית. החיוב ביחס לכל הנכסים בתחומה של הרשות המקומית נוצר עם פרסומו של הצו, המהווה את "אירוע המס" בכל הנוגע לחיוב בארנונה. צו הארנונה הנו שנתי ונחקק על ידי מועצת הרשות המקומית בכל שנת מס בנפרד.

לחצו להמשך