ק


קרן נדל"ן

סעיף 188(ג) לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי, ככלל, התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של העירייה תשמש אך ורק לרכישת מקרקעין.

המחוקק לא פירט, לא בחקיקה ראשית ולא בתקנות, את התכליות והשימושים המותרים בכספי מכירת מקרקעין עירוניים. על-פי הנחיית לשכת רואה החשבון לעיריות במשרד הפנים, כספי מכירה וקנייה של מקרקעין ינוהלו כמשק סגור בקרן מיוחדת, קרן נדל"ן, הנפרדת מהתקציב השוטף של העירייה. כספים המהווים תמורה ממכירת מקרקעין של העירייה יופקדו באותה קרן; כל התשלומים לרכישות מקרקעין, הן רכישות מרצון והן רכישות כפויות (הפקעות) ישולמו מהקרן.

לחצו להמשך