נ


נציג העירייה בחברה עירונית

עפ"י הוראת סעיף 249א לפקודת העיריות מועצת העירייה ממנה את נציגי העירייה בדירקטוריון החברה העירונית.

תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006, מוסיפות ומבהירות כי שליש מהנציגים יהיו עובדי עירייה, שליש חברי מועצת העיר והשליש הנותר יהיו נציגי ציבור.

לחצו להמשך
 
נושאי משרה ברשות המקומית

בגדרה של פקודת העיריות נקבעו בעלי תפקידים סטאטוטוריים. כך לדוגמה: גזבר, מהנדס העיר, יועץ משפטי, מבקר ועוד. פקודת העיריות מסדירה את מינויים באמצעות ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים, וכן את פיטוריהם, תנאי הכשירות הנדרשים וכו' (ראה בפרק התשיעי לפקודת העיריות).

 
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

סעיף 188(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי עירייה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות. ככלל, האינטרס הציבורי מחייב כי גוף העושה שימוש בשטח ציבורי למטרות מסחריות, ישלם לעירייה דמי שימוש ראויים בעבור שימוש זה. אלא שבקשר להקצאת מקרקעין של עירייה לגופים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת וכיו"ב, קיים הסדר מיוחד.

לחצו להמשך