פ


פסולת יבשה

 פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים, כגון גרוטות, צמיגים או עץ מעובד, ואשר אינה מכילה פסולת בנין או חומר מסוכן.

 
פסולת בניין

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.

 
פקודת העיריות

דבר החקיקה המרכזי בתחום השלטון המקומי, המעגן את כינונה של העירייה ומסדיר את פעילותה וסמכויותיה של העירייה. במקורה הפקודה הנה מנדטורית, והיא עובדה לנוסח חדש, בעברית, בשנת 1964. מאז הותקנה פקודת העיריות בנוסחה החדש ועד היום תוקנה הפקודה 121 פעמים.

לחצו להמשך
 
פיצויים בגין תכנית פוגעת )סעיף 197 לחוק התכנון והבניה( – "פגיעה" במקרקעין

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 קובע את הזכות לתבוע פיצויים בגין פגיעה במקרקעין הנגרמת על ידי תכנית. כלל הזהב לבחינת הפגיעה נקבע בפסק הדין אשר ניתן בע"א 1188/92 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' ברעלי – במסגרת פסק הדין נקבע, כי יש לבחון את הפגיעה בהתאם לנזק שנגרם למקרקעין עצמם, ולא לנזק שנגרם לבעלים של המקרקעין.

לחצו להמשך
 
פיצויים בגין תכנית פוגעת )סעיף 197 לחוק התכנון והבניה( – מקרקעין גובלים

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 קובע את הזכות לתבוע פיצויים בגין תכנית הפוגעת במקרקעין אשר נמצאים בתחום התכנית או גובלים עם תחום התכנית.

ההוראה הקבועה בסעיף 197(א) לחוק, הקובעת כי גם מקרקעין גובלים לתחום תכנית פוגעת זכאים לפיצויים לא היתה קיימת במסגרת הסעיף בנוסחו המקורי, אלא הוכללה בנוסח הסעיף בשלב מאוחר יותר.

לחצו להמשך