ו


ועדת שפניץ / הועדה לבדיקת מינויים
ועדה שמונתה ע"י שר אוצר, מכוח חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, ובראשה נציג של היועץ המשפטי לממשלה אשר כשיר לכהן בתפקיד שופט בית משפט מחוזי. הועדה בוחנת את כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרות בכירות בשירות הציבורי, כגון דירקטורים, יושבי ראש דירקטוריון ומנהלים כלליים, ומעבירה את המלצותיה לגורם הממנה את אותם נושאי המשרה. מעבר לבחינת קיומם של תנאי הכשירות וההתאמה הרלבנטיים הועדה מתמקדת בבחינת קיומה של זיקה פסולה ו/או חשש לניגוד עניינים אצל המועמדים לתפקידים. בין יתר תפקידיה, הוועדה אף בודקת את כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרות בכירות כאמור בתאגידי מים וביוב.
 
ועדת פיטורים

ועדה המוסמכת מכוח סעיף 171א(2) לפקודת העיריות לדון ולאשר פיטורים של עובדי עירייה שלא מחמת עבירת משמעת. חברי הועדה הם גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה (ובאין מנכ"ל, מנהל כוח האדם) ויועץ משפטי.

לחצו להמשך
 
ועדת ערר לביוב

סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 ייסד ועדות ערר לביוב, אשר אליה יש להגיש עררים על חיוב בעל נכס בהיטל ביוב ע"י רשות מקומית.

בפסק-דינו של ביהמ"ש העליון בעניין עיריית נס ציונה נ' י.ח. ייזום והשקעות בע"מ קבע ביהמ"ש העליון את סמכותן העדיפה של ועדות הערר על בתי המשפט האזרחיים והמנהליים, הן כאשר תוקף נישום את החיוב טרם תשלומו, והן כאשר הסעד המבוקש הוא מסוג השבה.

לחצו להמשך