מ


מכרזים משותפים – מכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי

סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב - 1972 קובע, כי באישור שר הפנים רשאית רשות מקומית להתקשר בחוזה עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם ארגון או מוסד ציבורי.

נוהל מתן אשור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב – 1972 למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי קובע לאילו סוגי התקשרויות יינתן אישור שר הפנים. כמו כן קובע הנוהל את ההליך שעל הרשות המקומית לנקוט כאשר היא מבקשת להתקשר במכרז מסגרת.

לחצו להמשך
 
מכרזים לקליטת עובדים

מכרז פומבי לקליטת עובדים: סעיף 170(ב) לפקודת העיריות (נוסח משולב) קובע כי לא יתמנה אדם לעובד עירייה אלא באמצעות מכרז פומבי. היינו, דרך המלך למינוי עובדים בשלטון המקומי הינה עריכת מכרז פומבי.

לחצו להמשך
 
מכרז זוטא ומכרז פומבי

ככלל, רשות מקומית מחויבת בעריכת מכרז במתכונת מכרז פומבי, באמצעות פרסום המכרז ב- 2 עיתונים (שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית) והוא פתוח לכל משתתף פוטנציאלי העונה לתנאי הסף שהציבה הרשות המקומית כתנאי להשתתפות במכרז.

לחצו להמשך
 
מיחזור

 ייצור מוצר חדש באמצעות עיבוד אשפה או מספר סוגי אשפה (מתוך תמ"א 16), או שימוש בסוגי אשפה כחומר גלם.

 
מועצת העירייה

לכל עירייה קיימת מועצה, שהיא למעשה "הרשות המחוקקת" של העירייה. כינונה של המועצה, דרכי עבודתה וסמכויותיה, ועדות המועצה וכו', מוסדרים בפקודת העיריות.

המועצה נעזרת בועדות שונות לקידום ענייני העירייה. חלק מהועדות הממונות ע"י המועצה הן בבחינת ועדות חובה, כדוגמת:- ועדת מכרזים, ועדת ביקורת, ועדת מל"ח וועדת בטחון.

לחצו להמשך
 
"מוכר שאינו רשמי"

תיקון מס' 7 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 (אושר בכנסת ביום 21.5.07, על אף התנגדותה של שרת החינוך דאז, ד"ר יולי תמיר) – המכונה "חוק נהרי" – קובע במסגרת סעיף 11א לחוק את חובת הרשות המקומית להשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציבי מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומה. השיעור היחסי זהה לשיעור היחסי של השתתפות המדינה בתקצוב בגין שעות הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

לחצו להמשך
 
מהנדס העיר

מהנדס העיר הוא הגורם האחראי לתכנון העיר, רישוי ופיקוח בכל הקשור לבנייה למגורים, בנייה ציבורית, תנועה ותשתיות ברחבי העיר. תפקידיו של מהנדס העיר מוסדרים בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991.

 
מבקר העירייה

תפקידו של מבקר העירייה הוא לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תחת הביקורת יעמדו כל מוסדות העירייה כולל המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן כל תאגיד או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

לחצו להמשך