ת


תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל

תקציב הרשות המקומית נחלק ל- 2 סוגים עיקריים:

"תקציב רגיל" – מיועד למימון פעילותיה השוטפות של הרשות. התקציב הרגיל מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות והכנסות הרשות בשנה קלנדרית.

"תקציב בלתי רגיל" (תב"ר) – "תקציב של עירייה המיועד לפעולה חד פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן ותקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל" (סעיף 231א'(א) לפקודת העיריות [ נוסח חדש]). תקציב בלתי רגיל מיועד בעיקר לצורכי פיתוח והקמת מבני ציבור וציודם.

 
תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח - 7891

עפ"י חוק כפופות הרשויות המקומיות לחובת המכרז. לגבי עיריות נובעת חובה זו מסעיף 197 לפקודת העיריות הקובע, כי "לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי"; לגבי מועצות מקומיות נובעת חובה זו מסעיף 192 לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א - 1950; ולגבי מועצות אזוריות נובעת חובה זו מכוח סעיף 89 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח - 1958.

לחצו להמשך
 
תמ"א 16

תכנית מתאר ארצית שאושרה בשנת 1984 ועוסקת בהסדרת הטיפול וסילוק האשפה בישראל, לאחר שנים רבות בהן פעלו אתרים מקומיים לסילוק פסולת, לא אחת תוך גרימת נזקים סביבתיים ותברואתיים.

לחצו להמשך
 
תחנת מעבר

אתר אשר ייעודו העיקרי לשמש לריכוז פסולת הנאספת מאזורי איסוף מוגדרים, לצורך שינועה לאתרי סילוק ו/או טיפול.

תחנות מעבר מתקדמות מאפשרות טיפול מורכב יותר באשפה לצורכי מיון פסולת לסוגיה השונים והפרדת פסולת המיועדת למיחזור.

לחצו להמשך
 
תחולה למפרע של חוקי עזר

סוגיה זו הייתה תלויה ועומדת בפני ביהמ"ש העליון משך 14 שנה, ידעה תהפוכות לרוב, עד אשר הוכרעה לטובת העמדה שהציגו עיריית ראשון לציון והיועץ המשפטי לממשלה.

בראשיתו של דבר קבע ביהמ"ש העליון, ברוב של שניים (כב' השופטים שטרסברג-כהן וקדמי) נגד אחד (כב' השופט ש' לוין) כי רשות מקומית מוסמכת להתקין חוקי עזר שתחולתם למפרע, מכוח הוראת סעיף 15 לחוק הפרשנות. '

לחצו להמשך
 
תחום שיפוט
השטח בו רשות מקומית רשאית להפעיל את סמכויותיה על-פי כל דין.
 
תביעה פוססורית מול תביעה פטיטורית

מחזיק אשר נושל ממקרקעין שבהחזקתו רשאי להגיש אחת משתי תביעות: האחת, תביעה משפטית "רגילה" נגד המנשל על יסוד זכותו העדיפה להחזקה (תביעה פטיטורית).במסגרת תביעה זו על המחזיק הנטל להוכיח כי זכותו להחזקה עדיפה על זכות המנשל, על מנת לקבל פסק דין לטובתו;

לחצו להמשך