ג


גזבר העירייה

תפקיד הגזבר הוא ניהול ענייניה הכספיים של העירייה, ניהול מערכת החשבונות של העירייה, הכנת דוחות כספיים, ופיקוח על שמירת מסגרת התקציב באופן שימנע היווצרות גירעון שוטף. כמו-כן, כל התחייבות כספית מטעם הרשות לא יחייבוה אלא עם נחתמה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה בצירוף חותמת העירייה.

לחצו להמשך