ס


סעיף 203 לפקודת העיריות
סעיף 203 לפקודת העיריות קובע שהתקשרות שיש בה התחייבות כספית מצד העירייה, תחייב את הרשות רק אם נחתמה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה בתוספת חותמת העירייה. קרי, כתנאי לחיוב כספי של העירייה, על ההתחייבות מטעמה לעמוד ב- 4 דרישות צורניות מצטברות* - (1) עריכת חוזה בכתב, (2) חתימתו בידי ראש העירייה, (3) חתימת גזבר העירייה, ו- (4) הטבעתו בחותמת העירייה.
לחצו להמשך
 
סעיף 92 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה - 1985

הרציונאל העומד בבסיס הסעיף הוא קביעת מדיניות אחידה בנושאי שכר לגבי עובדים משירות המדינה ולגבי עובדים של הגופים המתוקצבים והנתמכים מתקציב המדינה, ומניעת פריצת מסגרת השכר וחוסר יציבות במשק (בג"צ 6231/92 זגורי נ. בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מ"ט (4) 749).

החוק קובע הוראות הנוגעות לעקרונות ניהול תקציב המדינה ויוצר מנגנון של בקרה ופיקוח הדוקים מצד השלטון המרכזי על הרשות המקומית בתחום השכר ותנאי השרות.

לחצו להמשך
 
סיווג נכס בארנונה

החיוב בארנונה נעשה ככלל על פי סוג וסיווג הנכס בהתאם לסוגי הנכסים והסיווגים הקבועים בצו הארנונה של הרשות המקומית, גודל הנכס ומיקומו בתחומי הרשות בהתאם לחלוקת אזורים בתחומה של הרשות.

לחצו להמשך