כ


כללי המים / תעריפי מים

ביום 1.1.2010 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי המים והביוב, אשר הותקנו ע"י מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכות שהוקנתה לה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001. במסגרת כללים אלו נקבעו, בין היתר, התעריפים לשירותי המים והביוב אשר מספקים תאגידי המים והביוב- לרבות תשלומים עבור הקמת תשתיות מים וביוב ,אופן חישוב התעריפים לפי עקרון העלות, תעריפי תשלומים אחרים הנגבים ע"י התאגידים, אופן הגשת דיווחים שנתיים ודיווחים מידיים על אירועים חריגים וכו'.

פעילות חיונית- מתן שירותי מים וביוב לצרכנים ע"י תאגיד מים וביוב, בהתאם לתנאי הרישיון שהוענק לתאגיד ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001.