נציג העירייה בחברה עירונית

עפ"י הוראת סעיף 249א לפקודת העיריות מועצת העירייה ממנה את נציגי העירייה בדירקטוריון החברה העירונית.

תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006, מוסיפות ומבהירות כי שליש מהנציגים יהיו עובדי עירייה, שליש חברי מועצת העיר והשליש הנותר יהיו נציגי ציבור.

התקנות מבהירות את תנאי הכשירות הנדרשים בכדי לשמש כנציג עירייה בחברה עירונית, וקובעות כי כשירותם והתאמתם של המועמדים לתפקיד תבחן ע"י ועדה ייעודית לבדיקת מינויים הנעשים מכוחן של התקנות הנ"ל.