מכרזים לקליטת עובדים

מכרז פומבי לקליטת עובדים: סעיף 170(ב) לפקודת העיריות (נוסח משולב) קובע כי לא יתמנה אדם לעובד עירייה אלא באמצעות מכרז פומבי. היינו, דרך המלך למינוי עובדים בשלטון המקומי הינה עריכת מכרז פומבי.

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979 קובעת את אופן עריכתו של מכרז פומבי לקליטת עובדים, והן חלות על , המשרות הבאות:

  • משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המנהלי שיש עליה הקצבה בתקציב מאושר;
  • משרה בדרגה 37 ומעלה בדירוג ההנדסאים והטכנאים;
  • כל דרגה בדירוגים המקצועיים האחרים;
  • תקנה 2(ב) לתקנות העיריות מחריגה משרות ספציפיות מחובת עריכת מכרז פומבי כמפורט להלן:
  • מורים וגננות, ובלבד שלהם הכישורים הדרושים ע"י משרד החינוך.
  • עובדים סוציאליים כשירים אשר העירייה מממנת עבורם את הלימודים והם מתחייבים לעבוד תקופה של שנתיים בעירייה.
  • מנהל לשכה או מזכיר אישי של ראש העירייה או מזכיר אישי של סגן ראש עירייה בשכר שהעסקתו אושרה ע"י מועצת העיר.

מכרז פנימי לקליטת עובדים: בית משפט העליון נתן גושפנקא לאיוש משרה בדרך של מכרז פנימי כאשר מדובר באיוש משרה באמצעות מכרז המיועד למי שכבר הינם עובדי הרשות המקומית (בג"צ 1086/94 אריה צוקר נ' עיריית תל אביב- יפו ו-10 אח', פד"י מט(1) 155). כמו-כן, סעיף 4(ב) לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות מכיר באפשרות לאייש משרות מקרב עובדי העירייה באמצעות עריכת מכרז פנימי.