מכרז זוטא ומכרז פומבי

ככלל, רשות מקומית מחויבת בעריכת מכרז במתכונת מכרז פומבי, באמצעות פרסום המכרז ב- 2 עיתונים (שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית) והוא פתוח לכל משתתף פוטנציאלי העונה לתנאי הסף שהציבה הרשות המקומית כתנאי להשתתפות במכרז.

תקנה 8 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, מאפשרת לעירייה לפרסם מכרז זוטא/סגור שמשמעותו פנייה ישירה לרשימה סגורה של משתתפים – בהתקשרויות שהיקפן מחייבות מכרז אולם אינן עולות על כ- 660,000 ₪ (נכון ל- 1.5.2011).

לצורך עריכת מכרזי זוטא על ועדת המכרזים לנהל רשימה של ספקים וקבלנים הרשאים להשתתף במכרז זוטא ולקבוע אמות מידה לפיהן תעירך הפניה לספקים ולקבלנים, לצורך השתתפות במכרזי זוטא הנערכים ע"י הרשות המקומית. על הרשימה להיות פתוחה לעיון הציבור. כל ספק/קבלן רשאים לבקש להצטרף לרשימה.

היקף המשתתפים שיש לפנות אליהם במסגרת מכרז זוטא, לשם קבלת הצעות נקבע בהתאם להיקף הכספי של ההתקשרות. בנוסף, כל ספק/קבלן הכלול ברשימה רשאי להגיש הצעה למכרז אף אם לא נערכה אליו פניה ע"י הרשות המקומית.