מועצת העירייה

לכל עירייה קיימת מועצה, שהיא למעשה "הרשות המחוקקת" של העירייה. כינונה של המועצה, דרכי עבודתה וסמכויותיה, ועדות המועצה וכו', מוסדרים בפקודת העיריות.

המועצה נעזרת בועדות שונות לקידום ענייני העירייה. חלק מהועדות הממונות ע"י המועצה הן בבחינת ועדות חובה, כדוגמת:- ועדת מכרזים, ועדת ביקורת, ועדת מל"ח וועדת בטחון.

לצידן של ועדות החובה רשאית המועצה למנות ועדות נוספות (שהן בבחינת ועדות רשות) שתפקידן לייעץ למועצה על דרך הכלל או במקרים מסוימים. ראוי לציין, כי הן לוועדות החובה (למעט ועדת מל"ח שלה סמכויות מחייבות) והן לוועדות הרשות סמכות מייעצת בלבד.

הבחירות למועצה הן יחסיות (כל רשימה מקבלת מספר נציגים במועצה לפי המספר היחסי). מספרם של חברי המועצה יהיה אי-זוגי, והוא נגזר ממספר תושבי הרשות – מספר חברי המועצה המינימאלי ברשויות הקטנות ביותר עומד על 9 חברים; ומספר חברי המועצה המקסימאלי ברשויות הגדולות ביותר עומד על 31 חברים.

בתוספת השנייה לפקודה מצוי תקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן.