"מוכר שאינו רשמי"

תיקון מס' 7 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 (אושר בכנסת ביום 21.5.07, על אף התנגדותה של שרת החינוך דאז, ד"ר יולי תמיר) – המכונה "חוק נהרי" – קובע במסגרת סעיף 11א לחוק את חובת הרשות המקומית להשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור יחסי להשתתפותה בתקציבי מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומה. השיעור היחסי זהה לשיעור היחסי של השתתפות המדינה בתקצוב בגין שעות הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

בהתאם לס"ק (א)-(ג) לתקנה 9 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953 אשר תוקנה בחודש ינואר 2008, על המדינה להשתתף בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי אשר עומד בתנאים לתקצוב, בשיעור הנע בין 60%-75% מתקציבי שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי דומה. ס"ק (ו) לתקנה 9 לתקנות מוסיפה וקובעת, כי תקצוב מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ע"י המדינה (ובהתאם לכך – גם ע"י הרשות המקומית בהתאם ל"חוק נהרי") לא יחול על כיתות י' עד י"ב.

בהתאם לכך, על-פי סעיף 11א לחוק חינוך ממלכתי (הוא כאמור "חוק נהרי"), על הרשות המקומית (היא רשות החינוך המקומית) להשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה, בשיעור זהה – אשר נע בין 60%-75% (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008, רשאית הרשות המקומית לתקצב בשיעור העולה על 75%, אם רצונה בכך) – מהשתתפותה בתקציב מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומה.

יודגש, כי הזכאות לתקצוב לפי "חוק נהרי" אינה אוטומטית והיא מוכפפת לעמידת מוסד החינוך המוכר שאינו רשמי בתנאי ההכרה המנויים בתקנה 3 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים).

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008 (מיום 23.6.08) קובע הנחיות ליישום "השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי" ומדגיש במסגרת זאת, כי במסגרת חישוב סכומי השתתפותה של הרשות המקומית יש לבחון את כל הסכומים המוצאים ע"י הרשות המקומית במסגרת תקציבה השוטף לצורך מימון פעילותו של מוסד חינוך רשמי דומה (מסכומים אלה נגזר שיעור התקצוב של מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי דומה).

ביום 27.7.09 אושר בכנסת תיקון מס' 11 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, במסגרתו תוקן סעיף 11א לחוק – תיקון אשר עניינו בקביעה, כי השתתפות הרשות המקומית בתקצוב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי יכול שיהא (כולו או חלקו) בשווה כסף.

בהמשך לתיקון מס' 11 הנ"ל הופץ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2009 (מיום 30.12.09), אשר קובע כי התקצוב לפי "חוק נהרי" יכול להתבצע גם באמצעות אספקת השירותים במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי ע"י נותני שירותים (כדוגמת קבלני ניקיון וגינון) ובאמצעות העסקת עובדי עירייה (כדוגמת שרתים, מזכירות, סייעות) במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי.