מבקר העירייה

תפקידו של מבקר העירייה הוא לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תחת הביקורת יעמדו כל מוסדות העירייה כולל המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן כל תאגיד או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

דוח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה. לאחר דיון והערות ראש העיר על הדוח, מועצת העירייה מקיימת ישיבה שלא מן המניין כדי לדון בהצעות ובסיכומי הוועדה. מבקר העירייה לא יפוטר, אלא בהמלצת ראש העירייה ובאישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, ולאחר שניתנה לו זכות לשאת דברים בעניין הפיטורים לפני המועצה.