חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

הינה הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי, ארגון מעבידים המייצג את כל הרשויות המקומיות המסונפות אליו לבין הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים. חוקת העבודה חלה על כל הרשויות המקומיות הנמנות על מרכז השלטון המקומי וגם על אלו אשר תימנינה עליו בעתיד ועל כל העובדים ברשויות המקומיות על כל סוגי המקצועות והעבודות, בין שהינם חברי הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים ובין שאינם חברים בה.

עובד רשות מקומית אשר פרש לגמלאות ושב להיות מועסק כעובד רשות מקומית, לא יחולו עליו תנאי העסקה שבחוקת העבודה, למעט זכויות ותנאים מפורשים שיפורטו בחוזה המיוחד איתו והתנאים המחויבים על פי החוק.

החוקה כוללת 18 פרקים אשר עיקריהם:

  • קבלת עובדים לעבודה ברשויות המקומיות;
  • עבודה בניסיון ועבודה זמנית;
  • קביעת הדירוגים המקצועיים, קביעת דרגות, קידומים, שכר ותוספות מיוחדות;
  • תנאי העסקה – ימי ושעות עבודה, חופשה שנתית, חגים ומועדים, חופשת מחלה;
  • משמעת ונוכחות בעבודה;
  • סדרי פיטורים;
  • פנסיה תגמולים וקרנות השתלמות;
  • מו"מ בין הרשות המקומית לנציגות העובדים ומנגנון ליישוב חילוקי דעות ובוררות;