חוק האריזות

מטרת החוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011, היא "לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות" (סעיף 1 לחוק).

חוק זה הנו חלק במארג החקיקתי שנועד להפחית את השימוש בהטמנת פסולת ולהביא להגברת השימוש באלטרנטיבות ידידותית יותר לסביבה. חוק האריזות מטיל על היצרנים והיבואנים חובת מיחזור של אריזות המוצרים אותם הם מייצרים ומוכרים, והכל בשיעורי המיחזור הקבועים בחוק.

לשם עמידת היצרנים והיבואנים בדרישות מיחזור האריזות, נקבע כי עליהם להתקשר עם חברות ייעודיות אשר מטרתן המוגדרת והיחידה היא ביצוע הפעולות הנדרשות לפי חוק האריזות ואשר אושרו לצורך זאת כ"גוף מוכר" ע"י המנהל- גורם אשר מונה ע"י המשרד להגנת הסביבה כאחראי על תחום האריזות.

מעבר לאחריות היצרנים והיבואנים, החוק מטיל גם על הרשויות המקומיות ותושביהן להימנע מהשלכת אריזות בניגוד להסדרים הקבועים בחוק.