חברה עירונית

 במסגרת הסמכויות שהוקנו לעירייה בפקודת העיריות מצויה אף הסמכות לייסד חברה לכל מטרה שהיא הנכללת בסמכויות ובתפקידים שהוקנו והוטלו על עירייה עפ"י הפקודה (סעיף 249 (30) לפקודה).

החברה העירונית הנה ישות משפטית עצמאית מהעירייה, אולם משמשת כזרועה הארוכה של העירייה מאחר וסמכויותיה מוגבלות למסגרת הסמכויות שנמסרו לה ע"י העירייה. בחברה עירונית שהוקמה לפי פקודת העיריות ממנה העירייה דירקטורים מטעמה, אשר יכולים להיות חברי מועצת העיר או עובדי עירייה. נציגי העירייה בחברה העירונית חבים חובת אמון לעירייה, וחובה זו עדיפה תמיד על חובתם לחברה.

על דרך הכלל, העירייה מעבירה לחברה עירונית מסוימת תחום פעילות מוגדר, ובכך מבקשת לממש את היתרונות של החברה על פני העירייה, ובפרט- מנגנון ארגוני מצומצם יחסית והיקף סמכויות מצומצם אשר מאפשר מתן קדימות לביצוע המטלות שהועברו לחברה.

ראוי לציין, כי נכון להיום תאגידי המים והביוב אינם מהווים חברה עירונית, כמשמעותה בפק' העיריות [נוסח חדש], על אף שמניותיהם מוחזקות בידי הרשויות המקומיות. זאת, משום שתאגידים אלו הוקמו מכוח חוק תאגידי מים וביוב, אשר בו נקבע, בין היתר, כי סמכויות העירייה הנוגעות לתשתיות המים והביוב הופקעו מידיה ונמסרו לידי התאגידים בלבד.