חבות המדינה בהיטלי פיתוח

סעיף 42 לפקודת הפרשנות קובע כי "אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש".

חסינות המדינה מחובות שבדין לידתן בתפישה שביסוד הכלל האנגלי הגדול "The king can do no wrong". יישום הכלל המשפטי בקשר עם היטלי פיתוח מלמדנו כי שני דברי חקיקה בלבד מכילים הוראה מפורשת בדבר חבות המדינה בהיטלי פיתוח (סעיף 49 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 והחוק לתיקון דיני רשויות מקומיות (חיוב המדינה בסלילת רחובות), התשכ"ב-1962.

בפסק-דין מחוזי שניתן בעניין מועצה מקומית באר יעקב נגד המדינה, קבע ביהמ"ש (כב' השופטת גרסטל) כי הפירוש הנכון של סעיף 42 אינו דורש התייחסות מפורשת לחבות המדינה בחוק המסמיך, ודי שתהא הוראה מפורשת בחקיקת משנה, דהינו בחוק העזר העירוני, על-מנת לחייב את המדינה בהיטלי פיתוח. פסק-הדין נתון לערעור בביהמ"ש העליון.