ועדת פיטורים

ועדה המוסמכת מכוח סעיף 171א(2) לפקודת העיריות לדון ולאשר פיטורים של עובדי עירייה שלא מחמת עבירת משמעת. חברי הועדה הם גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה (ובאין מנכ"ל, מנהל כוח האדם) ויועץ משפטי.

בפרקטיקה, הועדה דנה בפיטורים לאחר שהתקיים לעובד הליך שימוע כדין וניתנה לה המלצה על ידי פורום השימוע/עורכי השימוע לאשר את הפיטורים של העובד. בנוסף, הועדה דנה ומאשרת את תנאי הפרישה של העובדים הפורשים.

ועדת פיטורים הוקמה בעקבות תיקון לפקודת העיריות משנת 2004, אשר העביר את הסמכות לפיטורי עובדים מנבחרי הציבור (מועצת הרשות או ועדה שמינתה) לידי עובדי הרשות. הרציונאל לשינוי הוא העברת הסמכות לוועדה מקצועית אשר תחליט בנושא מתוך ראיה כוללת של צרכי הרשות ועל פי שיקולים מקצועיים.