היתר בניה

היתר בניה הנו אישור מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה או רשות הרישוי המקומית (לפי העניין) המהווה תנאי לביצוע עבודה בקרקע ו/או בבניין מהסוגים כדלקמן:

  1. התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה (סעיף 145(א)(1) לחוק התכנון והבניה);
  2. הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה (סעיף 145(א)(2) לחוק התכנון והבניה);
  3. כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית (סעיף 145(א)(3) לחוק התכנון והבניה) – תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967 קובעות במסגרת סעיף 1 אילו הם העבודות או השימושים אשר טעונים היתר בניה בהתאם לסעיף 145(א)(3) לחוק התכנון והבניה.

אופן הגשת הבקשה להיתר בניה והליך מתן היתר הבניה מוסדר במסגרת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.