היטל שטחים ציבוריים פתוחים

לרשויות המקומיות בישראל חובות וסמכויות שונות, הקבועות בפקודת העיריות ובחקיקת המועצות המקומיות. רשות המקומית מוסמכת להתקין חוקי עזר על-מנת להבטיח ביצוע חובות וסמכויות אלה.

בחוקי העזר העירוניים מוסמכות הרשויות לקבוע תשלומי חובה שיאפשרו להן לממן ההוצאות הכרוכות בביצוע חובות וסמכויות אלה. עד שנת 2009 נהגו הרשויות המקומיות בישראל להתקין חוקי עזר ביחס לארבע תשתיות עיקריות: סלילת רחובות, ביוב, אספקת מים ותיעול.

בשנה זו נחקק לראשונה חוק עזר לשטחים ציבוריים פתוחים ע"י הרשות המקומית אשדוד. בעקבותיה התקינו שורה של רשויות מקומיות חוקי עזר דומים, וכיום מקובלת התפישה של חמש מערכות תשתית בנות מיסוי בהיטלי פיתוח.

היטל שטחים ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות הרשות המקומית בשל הקמת שצ"פ שכונתי או רובעי בשטח הרשות, או קנייתם, בלא זיקה לעלות של הקמתם או קנייתם של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב דווקא.