בקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון עסק יש להגיש על טופס מיוחד שניתן לקבלו במשרדי המחלקה לרישוי עסקים של הרשות המקומית, ועם הגשתה יש לשלם אגרת בקשה לרישיון.

הבקשה לרישיון עסק תכלול את הפרטים הבאים: פרטי העסק (גוש/חלקה/תת חלקה ומספר זיהוי הנכס בחשבון הארנונה); תיאור סוג העסק; פרטי בעל העסק (יחיד/תאגיד); פרטי מנהלי העסק ומורשי החתימה מטעם העסק; כתובת למשלוח דואר.

בהתאם לסעיף 6ב לחוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון עסק יש לצרף: תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, ערוכים וחתומים ע"י בעלי מקצוע (מודד מוסמך).

בהתאם לסעיף 6ד לחוק רישוי עסקים, רשאית העירייה לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים, הדרושים לדעתה לצורך בחינת הבקשה, ולרבות אישורים, דוחות, חוות דעת, תכניות ותרשימים.