אתר הטמנה / אתרי סילוק

בפועל, תכליתם העיקרית של אתרי הסילוק, כהגדרתם בתמ"א 16, הנה לשמש עתודת קרקע להטמנת פסולת (למעט פסולת מסוכנת לסוגיה) בשיטת קבורה בשכבות: הפסולת מפוזרת ומהודקת בשכבה ועליה מהדקים מצע עפר וחוזר חלילה.

עם זאת, תמ"א 16 משתמשת במונח "אתר סילוק", שכן באתרים אלו ניתן לסלק פסולת גם בדרכים נוספות, כגון שריפת הפסולת או עיבודה לצרכי מיחזור. במסגרת תמ"א 16 נקבעו הוראות לסגירה הדרגתית של אתרי סילוק מקומיים שפעלו בארץ באופן בלתי-מוסדר, והפניית הפסולת לאתרי סילוק שהוסדרו במסגרת תכנית מתאר זו.