אישור לטאבו – תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות

סעיף 324 לפקודת העיריות קובע כדלקמן:

"(א) לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר -סולקו במלואם או שאין חובות כאלה". הסדר דומה קבוע בסעיף 10 לתוספת

השלישית לחוק התכנון והבניה, ביחס לחובות כלפי הועדה המקומית לתכנון ובניה, בהיטל השבחה.

 

בהתאם להוראה זו – לשכת המקרקעין לא תרשום נכס על שם רוכשו או מקבלו, אלא אם כן הרשות המקומית הנפיקה תעודה לפיה שולמו כל החובות המגיעים לרשות המקומית בגין הנכס עד למועד הנפקת האישור המבוקש.

בכלל זה רשות המקומית לא תנפיק תעודה כאמור אלא אם כן שולמו החובות הרובצים על הנכס. עם זאת, ככל שמדובר בחוב ארנונה הרשום על שם מחזיק הנכס שאינו בעל הנכס (כגון שוכר בנכס), אזי הרשות המקומית אינה רשאית להתנות את מתן התעודה לבעל הנכס בשל חובות המחזיק. כמו כן, ניתן לקבל אישור אף לגבי העברת חלק מסוים של הנכס בלשכת רישום המקרקעין.