אומדן

בהתאם לתקנה 11 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, לפני המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז, על הרשות עורכת המכרז להפקיד בתיבת המכרזים אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה.

האומדן צריך להיערך באותה מתכונת שבה נדרשו המשתתפים להגיש הצעתם למכרז ולכלול את פירוט המחירים כפי שנדרשים מהמשתתפים במכרז (להבדיל מציון סכום גלובאלי) על מנת שניתן יהיה לבחון את סבירות המחירים המוצעים במכרז, באופן כללי וביחס לכל רכיב ורכיב במסגרת העבודות נשוא המכרז.

כאשר מדובר במכרז להעברת מקרקעין האומדן צריך להיערך כשומת מקרקעין, ע"י שמאי מקרקעין.

האומדן מהווה כלי בידי ועדת המכרזים לצורך בחינת סבירות ההצעות במכרז.

האומדן הינו חסוי ונפתח ע"י ועדת המכרזים יחד עם מסמכי המכרז שהונחו בתיבת המכרזים.