אגרת חניה

סעיף 250 לפקודה מסמיך את העירייה להתקין חוקי עזר לביצוע התפקידים אותן היא נדרשת או מוסמכת למלא עפ"י כל דין, וסעיף 251 לפקודה מסמיך את מועצת העירייה לקבוע בחוקי העזר העירוניים הוראות בדבר תשלום אגרות, היטלים או דמי השתתפות לצורך קיום השירותים המוסדרים בחוקי העזר.

סעיף 77(א)(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] מסמיך את מועצת העירייה, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה, להתקין חוקי עזר בדבר: "הסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העירייה או המועצה המקומית, בדרך איסור או בדרך אחרת."

אגרת החניה משתלמת עבור שימוש במקום חניה שהוגדר עפ"י חוק העזר כמקום חניה מוסדר, בו מותרת החניה בתשלום בלבד