תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח - 7891

עפ"י חוק כפופות הרשויות המקומיות לחובת המכרז. לגבי עיריות נובעת חובה זו מסעיף 197 לפקודת העיריות הקובע, כי "לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי"; לגבי מועצות מקומיות נובעת חובה זו מסעיף 192 לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א - 1950; ולגבי מועצות אזוריות נובעת חובה זו מכוח סעיף 89 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח - 1958.

תקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח - 1987* קובעות כיצד ינהלו רשויות מקומיות מכרז ומסדירות, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • רשימה סגורה של פטורים ממכרז – השכיחים מביניהם: פטור לפי סכום ההתקשרות (הסכום הפטור ממכרז עומד על כ- 130,000 ₪ נכון ליום 1.5.11); הגדלה של התקשרות קיימת; התקשרויות המחייבות יחסי אמון מיוחדים או ידע ייחודי; ופטורים לעניין העברת מקרקעין.
 • פירוט המסמכים שיש חובה לכלול כחלק מסמכי המכרז.
 • אופן פרסום מכרז פומבי – חובת פרסום, ב- 2 עיתונים יומיים (שלפחות אחד מהם בשפה העברית; ופרק הזמן בין מועד הפרסום למועד הגשת ההצעות– בהתחשב בנושא החוזה המוצע ותנאיו. עפ"י התקנות יש לקבוע את מועד ההגשה לא מוקדם מ- 7 ימים ממועד הפרסום ולא מאוחר מ- 90 ימים ממועד פרסום (ל יו"ר ועדת המכרזים הסמכות לקבוע מועד מאוחר מ- 90 ימים ממועד הפרסום).
 • החובה לערוך אומדן ביחס להתקשרות המוצעת במסגרת המכרז.
 • אופן קבלת מעטפות המכרז והחובה לדחות מעטפת מכרז שהתקבלה באיחור.
 • אופן פתיחת תיבת המכרזים, לרבות פומביות מעמד פתיחת תיבת המכרזים (וזאת בשונה מההסדר הקבוע בתקנות חובת המכרזים)
 • אפשרות קבלת הבהרות ממשתתפי המכרז.
 • אופן בחירת הזוכה ואיסור ניהול מו"מ עם משתתף במכרז טרם הכרזתו כזוכה.
 • מעמדה של החלטת ועדת המכרזים כהמלצה בלבד הטעונה את אישור ראש העירייה.
 • זכות העיון של משתתפי המכרז בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה, בתום הליך המכרז.
 • אפשרות התקשרות בחוזה ללא מכרז, לאחר ביטול מכרז שפורסם בנסיבות של אי הגשת הצעה/ הצעה יחידה שלא נבחרה – באישור מועצת העיר ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

במקביל, על רשויות המדינה (להבדיל מרשויות מקומיות) חלים חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993. מסגרת נורמטיבית זו אינה חלה באופן ישיר על רשויות מקומיות אולם המגמה בפסיקה להחיל הוראות אלה מקום בו קיימת לאקונה בתקנות העיריות (מכרזים).

חובת המכרז החלה על רשויות מקומיות מכוח פקודת העיריות ותקנות העיריות (מכרזים) אינה חלה באופן רשמי על תאגידים עירוניים. גם חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, אינו חל על תאגידים אלה שכן בתיקון 14 לחוק נקבע שהחוק יחול על תאגידים עירוניים 30 יום לאחר התקנת תקנות מכוח תיקון זה. תקנות כאמור טרם הותקנו. מכאן, שהדין כיום "שותק" לגבי תאגידים אלה וחובת המכרז. יחד עם זאת, משרד הפנים נוהג לדרוש שבתקנון תאגידים אלה יצוין שעד עד להתקנת תקנות שיסדירו את האמור יהיה התאגיד העירוני כפוף לכללים החלים על העירייה בכל הנוגע להתקשרויותיו, בשינויים המחויבים.

* תקנות אלה החליפו את תקנות העיריות (מכרזים), התשל"ח – 1977. התקנות משנת 1977 החליפו את תקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), התש"ך – 1959.