תחנת מעבר

אתר אשר ייעודו העיקרי לשמש לריכוז פסולת הנאספת מאזורי איסוף מוגדרים, לצורך שינועה לאתרי סילוק ו/או טיפול.

תחנות מעבר מתקדמות מאפשרות טיפול מורכב יותר באשפה לצורכי מיון פסולת לסוגיה השונים והפרדת פסולת המיועדת למיחזור.

המחוקק הסדיר את פעולתן של תחנות המעבר באמצעות התקנת תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), תשנ"ח-1998, בהן נקבעו הוראות שונות לטיפול בפסולת ולהפעלת תחנת המעבר, וכן הוראות בנוגע למתקנים נדרשים בשטח תחנת המעבר לשם מניעת מפגעים סביבתיים, כנגזרת מגודל התחנה, סוגי הפסולת המטופלים בה ומרחק התחנה מאזורים מאוכלסים.