שינוי תחום שיפוט

לשר הפנים הסמכות לקבוע או לשנות את תחום שיפוטה של רשות מקומית, על-פי הפרוצדורה הקבועה לעניין זה בפקודת העיריות (ראה בסעיף 8 לפקודה). יצוין, כי היוזמה לנקיטת ההליך שתכליתו שינוי תחום השיפוט של רשות מקומית כלשהי יכולה לבוא מהשר, לפי שיקול דעתו או " משום שזו משאלתם של רוב בני העיר . . .". נציין, כי לאפשרות של שינוי תחום שיפוט קיימת נכון להיום חלופה מתונה יותר, בדמות חלוקת הכנסות מארנונה מאזור מסוים בין מספר רשויות מקומיות.

נושא זה זכה בשנים האחרונות לעיסוק רב, שכן לשינוי הגבולות האמור השלכות משמעותיות: בהיבט הכלכלי (תשלומי הארנונה); בנוגע לטיב השירותים; ובנוגע לשינוי של אופי הישוב מבחינה סוציו-אקונומית וכו'. כיו"ב, זכה הנושא לעיסוק רב נוכח הפערים שנתגלו בין רשויות מקומיות שכנות מבחינת מקורות ההכנסה שלהן וחוסן הכלכלי והשימוש שנעשה ע"י משרד הפנים בסמכות זו ובסמכות לחלוקת תשלומי ארנונה, לצורך צמצום פערים אלה.