רישיון רוכלות

"רוכלות" מוגדרת בסעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים כ: "עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.", ומוסדרת בפריט 6.9 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995.

סעיף 2א לחוק רישוי עסקים קובע, כי בעסק של רוכלות מוסמכת רשות הרישוי, בין היתר, לאסור רוכלות באזורים מסוימים, להגביל מספר רישיונות רוכלות, לאסור סוגים מסוימים של רוכלות או להגביל מספר רישיונות רוכלות בתחום מסוים, באופן קבוע או זמני, לשם מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, או מטעמי התחשבות בצרכי הסדר הציבורי. כן מוסמכת רשות הרישוי לייחד סוגי רוכלות ולהקצות לשם כך מספר מסוים של רישיונות, לקידום אנשים הזקוקים לקידום או לסעד לפי דין.

החלטה של רשות רישוי בנוגע לרישיון רוכלות תפורסם כנדרש בחוק רישוי עסקים, וניתן להשיג על החלטה זו בתוך 30 ימים מפרסומה. ההחלטה בהשגה תהא סופית, ורשות הרישוי רשאית לסרב ליתן רישיון או היתר זמני לרוכלות בתקופה שמיום פרסומה של החלטה ועד תום 30 הימים להגשת השגה.

סעיף 5א(א) לחוק רישוי עסקים קובע, כי רישיון או היתר זמני שקיבל רוכל מרשות רישוי בתחום רשות מקומית, יהיה בעל תוקף אך ורק בתחום אותה רשות מקומית.

סעיף 11ג לחוק רישוי עסקים מסמיך את הרשות המקומית לקבוע בחוק עזר הוראות בנוגע לעסקי רוכלות ורישיון רוכלות.