רישיון עסק זמני

סעיף 4 לחוק רישוי עסקים קובע, כי לא יופעל עסק הטעון רישוי אלא אם יש בידי מפעיל העסק רישיון או היתר זמני.

רישיון עסק זמני ניתן לסוגי עסקים שהם זמניים או עונתיים מטבעם, והוא פוקע בתום התקופה שנקבעה בו או לפני תום תקופת תוקפו, במידה ולא מולאו התנאים שנקבעו ברישיון/בהיתר הזמני.

בהתאם לסעיף 7ב(א) לחוק רישוי עסקים, היתר זמני הנו רישיון לתקופה שאינה עולה על שנה, הניתן על מנת לאפשר לגורמים המאשרים לבחון את פעילותו של העסק במהלך תקופה זו.

סעיף 7ג לחוק רישוי עסקים מקנה לרשות המקומית סמכות לבטל רישיון או היתר זמני, מיוזמתה היא או מיוזמת נותן האישור. יחד עם זאת, לא יבוטל רישיון או היתר זמני ע"י העירייה בטרם קיימה התייעצות עם נותן האישור ובטרם ניתנה זכות טיעון לבעל הרישיון או ההיתר הזמני. ביטול רישיון או היתר זמני ייכנס לתוקפו בתום 60 ימים מיום ההודעה על ביטולו ע"י הרשות המקומית.