רישוי עסקים

תחום רישוי העסקים מוסדר בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"); התקנות והצווים הנלווים אליו.

לדיני רישוי עסקים שש מטרות עיקריות: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

סמכותה של העירייה בתחום רישוי העסקים מעוגנת בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") ובחוק רישוי עסקים.

סעיף 241 לפקודה מחייב את העירייה לסווג ולהסדיר מלאכות או עסקים בתחומה העלולים להזיק לבריאות הציבור או להוות מקור לסכנה לציבור או שמבחינה אחרת של טובת הציבור, ראוי להסדירם.

סעיף 5(א)(1) לחוק רישוי עסקים קובע, כי בתחום העירייה רשות הרישוי לעסק טעון רישוי הוא ראש העירייה או מי שהסמיכו לכך. רישיון לניהול עסק הוא אישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל עסק, לפתיחתו ולניהולו על פי דיני רישוי עסקים.