קרן נדל"ן

סעיף 188(ג) לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי, ככלל, התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של העירייה תשמש אך ורק לרכישת מקרקעין.

המחוקק לא פירט, לא בחקיקה ראשית ולא בתקנות, את התכליות והשימושים המותרים בכספי מכירת מקרקעין עירוניים. על-פי הנחיית לשכת רואה החשבון לעיריות במשרד הפנים, כספי מכירה וקנייה של מקרקעין ינוהלו כמשק סגור בקרן מיוחדת, קרן נדל"ן, הנפרדת מהתקציב השוטף של העירייה. כספים המהווים תמורה ממכירת מקרקעין של העירייה יופקדו באותה קרן; כל התשלומים לרכישות מקרקעין, הן רכישות מרצון והן רכישות כפויות (הפקעות) ישולמו מהקרן.

ההיגיון בהוראת הסעיף הנ"ל הינו שמירה על מצאי נכסי המקרקעין של העירייה באופן שלא ייאבד לציבור לנצח, על-ידי מכירת נכסי מקרקעין והשימוש בהם לצרכים שוטפים, כגון: משכורות לעובדים, פינוי אשפה וכיו"ב.

כתנאי לשכלול עסקה במקרקעין עירוניים, נדרש אישור שר הפנים לפי סעיף 188(א) לפקודה, המהווה אמצעי ביקורת לבחינת העסקה וכשירותה, והן את השימוש בתמורה מאותה עסקה.

על-פי לשון סעיף 188(ג), רשאי השר להתיר שימוש אחר בכספי התמורה ממכירת מקרקעין, ובלבד שטובת הציבור מחייבת זאת. כך למשל, אישר השר בשנים האחרונות שימוש בכספי מכירת מקרקעין לצורך כיסוי גירעונות של רשויות מקומיות.