צו ניקוי

צו אשר מוצא למשליך פסולת המורה על סילוק הפסולת באופן ובמועד שנקע בצו. חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 1984 מסמיך את שר הגנת הסביבה להוציא צו כזה למשליך הפסולת או לרשות מקומית שבתחומה הושלכה הפסולת כאמור.

בהיעדר צו מטעם השר, רשאית הרשות המקומית להוציא צו ניקיון מטעמה כלפי משליך הפסולת.

במקרה של אי-קיום צו ניקיון, רשאי מנפיק הצו לבצע את הנדרש לפיו ולגבות מהמלכלך כפל ההוצאות שנגרמו לו בשל כך.