צו הפסקה מנהלי

צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים הנו צו בכתב להפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק, הניתן ע"י הממונה על המחוז, הממונה על איכות הסביבה, רופא מחוזי או ראש הרשות המקומית, מקום שיש למי מהם יסוד סביר שנעברה בעסק עבירה של עיסוק ללא רישיון או היתר זמני או אי קיום דיני רישוי עסקים.

בהתאם לסעיף 21 לחוק רישוי עסקים, צו הפסקה מנהלי יעמוד בתוקפו שלושים יום מיום נתינתו, אם לא בוטל לפני כן על ידי מי שהוציא אותו או על ידי בית המשפט; בתום התקופה של שלושים הימים ממתן הצו, רשאי מי שנתן את צו ההפסקה המנהלי להאריך את תוקפו לתקופה נוספת של שלושים יום, אם הוגש לבית המשפט כתב אישום בגין העבירה ששימשה עילה להוצאת הצו.

בהתאם לסעיף 22 לחוק רישוי עסקים, ניתן לבקש את ביטולו של צו הפסקה מנהלי בבית משפט השלום או בבית המשפט לעניינים מקומיים, שבתחום שיפוטו נמצא העסק שבגין פעילותו ניתן הצו, ובית המשפט רשאי לבטל את הצו או לאשרו, עם או בלי שינויים. עם זאת, הגשת בקשה לביטול צו הפסקה מנהלי לא תעכב את ביצועו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.