ערר על החלטת הוועדה המקומית/הוועדה המחוזית - אישור תכנית / דחייתה

ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בפני ועדת הערר –

סעיף 112(א) לחוק התכנון והבניה קובע, כי הגורמים אשר רשאים להגיש לוועדת הערר ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בדבר אישור תכנית אשר בסמכותה או דחייתה, ובכלל זה: שניים כאחד מבין חברי הוועדה המקומית/הוועדה המחוזית, מתכנן המחוז, מגיש התכנית ומי שהתנגדותו לתכנית נדחתה ; סעיף 112(ב) לחוק התכנון והבניה קובע, כי הערר יוגש בתוך חמישה עשר ימים ממועד המצאת החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ; סעיף 112(ג) לחוק התכנון והבניה קובע, כי ועדת הערר תיתן החלטתה בתוך 60 יום ממועד הגשת הערר.

 

בקשת רשות לערור על החלטת ועדת הערר בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה –

סעיף 111(א) לחוק התכנון והבניה קובע אילו גורמים רשאים להגיש בקשת רשות לערור בפני הוועדה המחוזית לתכנון והבניה על החלטת ועדת הערר לפי סעיף 112 לחוק התכנון והבניה, ובכלל זה: מי שהיה צד להליך בפני ועדת הערר, מגיש התכנית, מגיש התנגדות, חבר ועדת הערר, יו"ר הוועדה המקומית או ועדת המשנה של הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה המקומית ; סעיף 111(ב) לחוק התכנון והבניה קובע, כי בקשת הרשות לערור תוגש תוך שבעה ימים ממועד המצאת החלטת ועדת הערר; סעיף 111(ג) לחוק התכנון והבניה קובע, כי ככל שניתנה רשות לערור – יוגש הערר תוך 7 ימים ממועד קבלת הרשות לערור, והוועדה המחוזית לתכנון ובניה תיתן החלטתה בערר בתוך 30 יום ממועד הגשת הערר.

 

ערר על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה –

סעיף 110(א) לחוק התכנון והבניה קובע את הגורמים אשר רשאים לערור על החלטת הוועדה המחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה בפני המועצה הארצית, כדלקמן:

 

ערר בזכות ערר ברשות *
שלושה חברי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה כאחד
מגיש התכנית
ועדה מקומית/רשות מקומית הנוגעת בדבר
מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה

 

* סעיף 110(ב) קובע, כי בקשת רשות לערור תוגש ליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תוך 15 ימים ממועד המצאת החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה והוא ייתן החלטתו בתוך 15 ימים.

 

סעיף 110(ד) לחוק התכנון והבניה קובע, כי הערר על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה יוגש למועצה הארצית לתכנון ובניה יוגש בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה או הרשות לערור – לפי העניין.

 

סעיף 110(ה) לחוק התכנון והבניה קובע, כי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה תיתן החלטתה בערר תוך 90 יום מתום הגשת תשובות המשיבים או מתום המועד להגשת התשובות – לפי המוקדם.