סעיף 203 לפקודת העיריות
סעיף 203 לפקודת העיריות קובע שהתקשרות שיש בה התחייבות כספית מצד העירייה, תחייב את הרשות רק אם נחתמה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה בתוספת חותמת העירייה. קרי, כתנאי לחיוב כספי של העירייה, על ההתחייבות מטעמה לעמוד ב- 4 דרישות צורניות מצטברות* - (1) עריכת חוזה בכתב, (2) חתימתו בידי ראש העירייה, (3) חתימת גזבר העירייה, ו- (4) הטבעתו בחותמת העירייה.

בעבר גישת בית המשפט הייתה נוקשה ולפיה בהיעדר התחייבות העונה על כל דרישות סעיף 203 לפקודת העיריות, לא ניתן לחייב עירייה בחיוב כספי . בשנים האחרונות אומצה גישה שונה ע"י בית המשפט ומכוחה עשויה העירייה להתחייב בחיוב כספי, אף אם לא נערכה ההתקשרות בהתאם לדרישות סעיף 203 לפקודת העיריות, וזאת מכוח דוקטרינת החוזה הבלתי חוקי ובשל התעשרות שלא כדין.

* עפ"י חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי), תשל"ו-1975 נקבע תנאי נוסף, והוא מתן חוו"ד היועץ המשפטי בכתב לפני חתימת ההסכם.