דמי השתתפות )noitubirtnoC( מול היטל )yveL(

שני תשלומי חובה ממשפחת האגרות. דיני המס מבחינים, ככלל, בין מס, אגרה ומחיר. בעוד שמס מוטל ונגבה ללא קשר לשירות שמעניקה הרשות לאזרח, הרי שזיקה כזו חייבת להתקיים במקרה של אגרה.

במשפחת האגרות אנו מבחינים בין היטל, הקרוב במיהותו למס, לבין דמי השתתפות הקרובים במיהותם למחיר. כך, היטל אינו מצריך קיומה של זיקה מימונית בין תשלום החובה לבין השירות שניתן כנגדו. מאידך, חייבת להתקיים זיקה של הנאה בין אותו שירות לבין הנכס שבבעלות החייב בהיטל.

העדרה של זיקת המימון מדמה את ההיטל למס. על השימוש בהיטל כשיטת מימון לביצוע לתשתיות מוניציפאליות ראה פסק-דינו של השופט אנגלרד בעניין עירית ירושלים נ' אל עמי. מאידך גיסא, דמי השתתפות מחייבים הן קיומה של זיקה מימונית והן קיומה של זיקת הנאה בין החיוב לבין השירות, ובכך דמיונם למחיר.