גזבר העירייה

תפקיד הגזבר הוא ניהול ענייניה הכספיים של העירייה, ניהול מערכת החשבונות של העירייה, הכנת דוחות כספיים, ופיקוח על שמירת מסגרת התקציב באופן שימנע היווצרות גירעון שוטף. כמו-כן, כל התחייבות כספית מטעם הרשות לא יחייבוה אלא עם נחתמה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה בצירוף חותמת העירייה.

פקודת העיריות מטילה על גזבר העירייה אחריות כבדה ביחס להתחייבויותיה של העירייה. בסעיף 203(א1) לפקודת העיריות (ששולב בפקודה בשנת 2004), נקבע בין היתר כי אסור לגזבר לחתום על התחייבות בשם העירייה אם לא נתקיימו לגביה כל הדרישות הקבועות בדין; היא מתוקצבת בתקציב העירייה לאותה שנת כספים; ואינה גורמת לגרעון שוטף.

פקודת העיריות קובעת, כי הגזבר יוזמן לישיבות המועצה, ותינתן לו הזדמנות להשמיע דעתו לפני כל החלטה שיש לה השלכות על תקציב העירייה. עוד קובעת פקודת העיריות כי הגזבר לא יפוטר, אלא בהמלצת ראש העירייה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, ולאחר שניתנה לו זכות לשאת דברים בעניין הפיטורים לפני המועצה.